De winkelwagen is leeg

Hieronder geef ik mijn ervaringen die ik in de afgelopen jaren met onderzoeksinstituten heb opgedaan. Het zijn illustraties van hoe overheden en overheidsonderzoekinstituten systematisch met mijn ideeën en vindingen aan de haal zijn gegaan en de plank mis hebben kunnen slaan.

Drijvende eilanden

Ik had destijds (2008) een voorstel ingediend voor drijvende eilanden in het Markermeer. Bij de eindpresentatie van alle 24 ingediende voorstellen in februari 2009 werd aan mijn voorstel verreweg de meeste tijd besteed. Vervolgens werden alle deuren voor mij dichtgehouden. Men was namelijk bezig om zelf een dergelijk eiland te bouwen. Maar dat project is mislukt, omdat het gebouwde eiland zonk. Een zekere professor de Vries uit Delft, die ook in de beoordelingscommissie zat, heeft dat ontworpen, ik ben daarbij niet betrokken geweest. Het eiland is toen nog met tonnetjes drijvend gemaakt om het aan de staatssecretaris te kunnen tonen als ‘voorbeeld van innovatie’. De Nederlandse vissersbond vond er wat in zitten, maar die werd meteen de mond gesnoerd. Inmiddels is men bij WUR ook bezig met drijvende eilanden. Domheid.

IJzerchloride

Een ander voorbeeld van een faliekante mislukking door overheidsinstituten op basis van mijn ideeën was de casus met de Loenderveense plas. Dat project werd in 2010 in alle haast opgetuigd, nadat ik mijn octrooi-aanvragen voor blauwalgbestrijding had ingediend. Blijkbaar zat de overheid toen al in te breken en mijn mailverkeer te onderscheppen. Men besloot 600 ton ijzerchloride (20 tankwagens) in die plas te kieperen. Het resultaat was desastreus, met name omdat men ‘technical grade’ ijzerchloride had gebruikt. Dit zit vol met zware metalen. Ernstige milieuvervuiling. Hierbij waren WUR, NIOO en de Universiteit van Nijmegen betrokken, met tal van hoogleraren. Geen van deze personen heeft aan de bel getrokken over de waanzin van deze gang van zaken. Domheid.

Markermeer

In 2010 is door mij een reeks voorstellen ingediend voor demonstratieprojecten ten behoeve van het Markermeer. Ondanks goede beoordelingen op bijna alle punten door DHV/Haskoning is geen enkele daarvan doorgegaan. Alle projecten, die wel werden uitgevoerd – door overheidsinstituten, kosten € 25 mln – zijn mislukt, er is niets bruikbaars voor het herstel van de ecologie van het Markermeer uitgekomen. Inmiddels is de Marker Wadden in aanleg. Dat kost € 70 mln. De betekenis voor het herstel van de ecologie in het Markermeer is nul, maar dat zal pas later blijken.

Blauwalgen

Het voorstel in 2010 om een grootschalige proef te doen met blauwalgbestrijding op basis van mijn vindingen werd geblokkeerd door WUR. Met deze proef zou de heersende theorie van ene professor Scheffer verworpen kunnen worden. Domheid. Deze proef in in eigen beheer inmiddels verschillende malen met succes uitgevoerd.

Mosselteelt

Eind 2010 heb ik een prijs gewonnen van The Economist. Dat ging over CO2-vastlegging door de mosselteelt te stimuleren. Uitvoering van een experiment werd eveneens geblokkeerd door WUR. Gezien de hoge kosten vanwege de grootschaligheid kon deze proef niet in eigen beheer uitgevoerd worden.

Woekerende waterplanten

Mijn voorstel uit 2011 om een proef te doen om de groei van woekerende waterplanten te voorkomen werd geblokkeerd …. jawel, door WUR. Deze proef is door mijzelf inmiddels meerdere malen met succes uitgevoerd.

Bijensterfte

Tijdens mijn onderzoek naar het fenomeen bijensterfte vanaf 2011 en het doen uitvoeren van testen en experimenten deden zich voortdurend allerlei onregelmatigheden voor, met name bij het verkrijgen van data via digitale kanalen. Mijn onderzoek naar de oorzaak van het voortdurend plotseling afbreken van telefoongesprekken, het wegraken en niet aankomen van mails en tal van andere buiten het normale vallende patroon vallende gebeurtenissen begon opmerkelijke gegevens op te leveren. Naarmate dit forensisch onderzoek vorderde heb ik, met name omdat ook mijn telefoonverbindingen steeds uitgeschakeld werden, de konklusie getrokken dat alleen de Nederlandse overheid zich met dit soort praktijken kan bezighouden.

Konklusies

Op grond van mijn ervaringen met overheidsonderzoeksinstituten heb ik drie konklusies getrokken: 1. Ze hebben geen respect voor Intellectueel Eigendom 2. Ze houden zich bezig niet aan de wet 3. Ze staan garant voor mislukkingen.

Het zal iedereen dit dit leest duidelijk zijn dat ik nogal wat argwaan heb tegen dergelijke instellingen. Overigens is er - op 2 uitzonderingen na – geen enkel moment iemand van onderzoeksinstituten geweest, die eens contact heeft opgenomen, en al helemaal niet om te vragen wat ze zouden kunnen doen of bijdragen. Geen wonder natuurlijk, als ze toch de informatie op illegale wijze krijgen.

Ferro-Bee®

Om deze en een reeks andere redenen wil ik WUR buiten de verdere ontwikkeling van Ferro-Bee® laten. Dat geldt ook voor andere zaken die bij mij op de plank liggen. Vanaf 2013 was het voor WUR niet meer mogelijk om de vinding op hun naam te schrijven, aangezien ik het octrooi kreeg en een persbericht in de hele wereld heb verspreid, waarin ik de aard van mijn vindingen heb uitgelegd.