De informatie op deze website is in de eerste plaats bedoeld om de imkers te informeren over de wijze waarop ons product Ferro-Bee® werkt bij het voorkomen van wintersterfte van bijenvolken.

Bent u imker, dan is het belangrijk te weten dat de varroamijt niet de oorzaak is van de problemen. De aanwezigheid van de varroamijt is een gevolg van veranderingen in de aanvoer van bepaalde mineralen via het stuifmeel en op andere manieren. Op deze site geven wij antwoord op de vraag waarom de mijt aanwezig is en waarom de huidige methoden om de mijt te bestrijden niet voldoende zijn.

Op deze website wordt de problematiek van de bijensterfte benaderd vanuit het idee dat een relatief tekort aan ijzer de oorzaak is van dit wereldwijd optredende fenomeen. Er is daarbij uitgegaan van het praktijkexperiment, waarbij ijzer aan bijenvolken werd toegediend. Op basis van wetenschappelijke gegevens wordt op diverse manieren in detail uitgelegd waarom ijzertoediening gunstig uitwerkt en hoe de bijensterfte ons inziens ontstaat.

Bent u geen imker, maar om andere redenen geïnteresseerd in de oorzaak van de bijensterfte, dan vindt u op deze website een veelheid aan informatie over de processen, die een rol spelen bij de bijensterfte.

Info over ijzertoediening

De sectie Info over ijzertoediening bevat veel informatie die voor de imkerpraktijk van belang is. Aan de orde komen de wijze waarop ijzer invloed heeft, hoe een ijzertekort ontstaat en hoe de diverse middelen ter bestrijding van de varroamijt eigenlijk werken. U komt hier te weten, waarom deze veel gebruikte middelen maar een beperkte rol spelen bij het voorkomen van wintersterfte.

Onderzoek

De sectie Onderzoek bevat belangrijke bevindingen over het onderzoek van Science in Water naar de bijensterfte. Met de kennis en inzichten over de ijzerhuishouding wordt aangegeven waarom veel van het onderzoek op verkeerd spoor zit en dus niet tot een oplossing van de bijenproblematiek kan leiden. Uitgelegd wordt dat door ijzer onder andere de microbiologische biodiversiteit wordt gehandhaafd. De vertering van voedingscomponenten verbetert en dat resulteert in een betere gezondheid van de bijen.

In dit onderdeel wordt ook aandacht besteed aan de werking van neonicotinoïden. Neonicotinoïden werken volkomen anders dan andere insecticiden. Met dat inzicht is er ook een aanknopingspunt om de negatieve effecten van dit soort middelen op bijen te voorkomen.

Modellen van bijensterfte

De sectie Modellen van bijensterfte bevat een reeks beschouwingen over de veelheid van invalshoeken, waarmee de problematiek van de bijensterfte wordt benaderd. Aan de hand hiervan kan men elk bericht, elke publicatie of elke stellingname eenvoudig plaatsen binnen het totaal aan meningen. Het onderwerp van de bijensterfte is verworden tot de raison d´être voor tal van organisaties, die de bijensterfte aangrijpen om diverse andere doelstellingen te realiseren.

In deze sectie wordt ook de toepassing van ijzer via modellen onderbouwd.

Aanpassingen op microbiologisch niveau

De verhoogde bijensterfte kan volledig verklaard worden uit nauw te omschrijven veranderingen, die op microbiologisch niveau optreden. Dat gebeurt onder invloed van bepaalde mineralen, met name later in het seizoen. Dit is te herleiden tot een eenzijdige voeding of andere veranderingen in de voeding, met als gevolg een niet optimale samenstelling van micro-organismen in de darm van de bijen.

In de loop der tijd is de minerale samenstelling veranderd van de stoffen, die de bijenvolken naar hun kasten aanvoeren. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Varroa

De varroamijt is niet de belangrijkste oorzaak van de bijensterfte. Een bijenvolk kan prima overleven in aanwezigheid van deze belager. De aanwezigheid van varroa is het gevolg van veranderde omgevingsomstandigheden, die verantwoordelijk zijn voor een essentiële verandering in de voeding van de bijen.

De aanwezigheid van de varroamijt is het meest zichtbare, en daardoor ook het meest gemakkelijk te kwantificeren gevolg van veranderde voeding en milieuveranderingen. Om succesvol te infecteren en zich te vermeerderen heeft de varroamijt bepaalde micro-organismen nodig. De varroamijt heeft geleidelijk een betere concurrentiepositie ten opzichte van de bij gekregen. De concurrentie tussen de bij en de mijt kan opgevat worden als een concurrentie tussen microbiële systemen.

IJzer toevoegen

Door extra ijzer toe te voegen doet men iets bijzonders. De hoeveelheid ijzer bepaalt op zijn minst voor een deel de concurrentiepositie van de varroamijt. Dat verloopt via de veranderde microbiologische samenstelling in het systeem. Het mechanisme waarmee varroa toeslaat is niet meer dan een voorbeeld van hoe het te gronde gaan van bijenvolken in zijn werk gaat.